Catholic Churches
in Norfolk, VA
 
     
 

Catholic Campus Ministry
1306 W 49th St
Norfolk, VA 23508-1810

(757) 440-9065


Catholic Worker
1321 W 38th St
Norfolk, VA 23508-2333

(757) 423-5420


Christ the King Church
1803 Columbia Ave
Norfolk, VA 23509

(757) 622-1120


Greek Orthodox Cathedral
7220 Granby St
Norfolk, VA 23505-4002

(757) 440-0500


Holy Trinity Catholic Church
154 W Government Ave
Norfolk, VA 23503-2998

(757) 480-3433